AVIS LEGAL

OBJECTE

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis i activitats de Mobles Estil Vallès Decoració, S.L.

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. en qualitat de titular del web site www.estilvalles.es, procedeix a comunicar les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominació social: Mobles Estil Vallès Decoració, S.L.

Domicili social: Av. Mossèn Jacint Verdaguer, 15-23 local 4. Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona.

CIF: B66474057

Adreça de correu electrònic: mobles@estilvalles.es

Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: Tom: 44682 Foli 201 Full: 463.409 Inscripció: 1 de data: 19 febrer 2015

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.estilvalles.es, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'ÚS

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina. A través de la Pàgina, Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Mobles Estil Vallès Decoració, SL, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware y software).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de Mobles Estil Vallès Decoració, SL, que és titular dels corresponents drets , o bé que això resulti legalment permès.

- Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de Mobles Estil Vallès Decoració, SL, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de Mobles Estil Vallès Decoració, SL, o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

- No serà necessària autorització prèvia quan l'hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Mobles Estil Vallès Decoració, S.L.

- No es crearan "marcs" ( "frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de Mobles Estil Vallès Decoració, S.L.

- No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.

- No es declararà ni es donarà a entendre que Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'hiperenllaç.

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç només podrà contenir l’ estrictament necessari per a identificar el destí de l’hiperenllaç.

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA

Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. Per tant, Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l'expectativa de utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic  (hardware y software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar  al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

QUALITAT DE LA PÀGINA

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que composen aquest portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. exclou tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. a l'Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.

DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Mobles Estil Vallès Decoració, S.L., però, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l'ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d'actuació de l'entitat. Durant la navegació a través del web www.estilvalles.es és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l'efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto dels mateixos. D'aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s'aportarà al costat de cada formulari web, sent comuna a tots ells el responsable del fitxer: Mobles Estil Vallès Decoració, SL, domiciliada a Av. Jacint Verdaguer, 15-23 local 4, Santa Perpètua de Mogoda , així com el lloc i forma d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s'ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l'adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d'un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior. Mobles

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de Estil Vallès Decoració, S.L., contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d'ells. D'altra banda, Mobles Estil Vallès Decoració, S.L. ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l'accés a les diferents seccions del lloc web www.estilvalles.es, aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

JURISDICCIÓ

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Sabadell, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.  Legislació aplicable El Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Copyright © 2017 - Mobles Estil Vallès Decoració, S.L.

Tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.